โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2561

          >>โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์   ตั้งอยู่เลขที่ 122   ซอย 103/1-2   ถนนสุขุมวิท  แขวง -เขตบาง

กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 3 ไร่ 38 ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยการบริจาคที่ดินของ 3 พี่น้อง

ได้แก่ นายระเบียบ นายระบำและนายฉะอ้อน รุ่งเรืองปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2513

นายประสิทธิ์  กุณาศล  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ดำรงตำแหน่งระหว่าง 17  พฤษภาคม  2513 จนถึง 31 พฤษภาคม 2531

จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  2516

1 มิถุนายน 2531 – 30 กันยายน  2536  ว่าที่ร้อยตรียรรยง  วงธนบูรณ

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ8 เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

แห่งแรกของเขตพระโขนง จำนวน 2 ห้องเรียนและเปิดชั้นเด็กเล็กอีก 1  ห้องเรียน

1  ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2541 นางเพียงเพ็ญ พันธุ์แพ

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดชั้นอนุบาล 1 อีก 1 ห้องเรียน

อาคารปกครองและหอพระประจำโรงเรียน

1  ตุลาคม 2545 - 30  กันยายน  2550  นายพีระพงษ์  ปริญญาจารย์  

ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น 20 โรงเรียนนำร่อง

ด้าน ICT ของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารได้รับยกย่องเป็นผู้บริหาร

ดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด(QAD)  ของสำนักงานอาสากาชาด 

 สภากาชาดไทย โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดไดรับการประเมิน

เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดในระดับ 3 Aและรักษาคุณภาพ/สถานภาพ

  9  พฤศจิกายน 2550 นางนวลตา  กาญจนะวงศ์ 

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนระดับ8 ปัจจุบันโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 

ได้รับการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้  

เช่น สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์และสร้างอาคาร 5 ชั้น  ในปีการศึกษา 2551 

ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบ

การต้านยาเสพติด (QAD)และได้รับคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น”

ประเภทจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)  โดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

1 พฤศจิกายน 2555 นายสมศักดิ์ สิทธิวันชัย

ได้รับการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้  

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน 4  ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษา(การศึกษาภาคบังคับ) ชั้น ป.1-ป.6    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)ชั้น ม.1-ม.3     

 การจัดการศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม) มีห้องเรียน จำนวน 28 ห้องเรียน      

 ห้องพิเศษ 12 ห้องเรียน     อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  อาคารเอนกประสงค์

  อาคารปกครอง และหอพระ

19 ตุลาคม 2559  นางสุนี  สัมมา  
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์