โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

คำขวัญโรงเรียน

วันที่ 22 พ.ค. 2561
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม