โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

จำนวนบุคลากรโรงเรียน

วันที่ 22 พ.ค. 2561
ตำแหน่ง ชาย หญิง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา - 1
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 1
  ข้าราชการครู 7 30
  พี่เลี้ยงเด็ก - 5
   พนักงานสถานที่ - 2
   เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1
 
รวมทั้งหมด
8 40
     
                        จำนวนบุคลากรโรงเรียน ทั้งหมด  48  คน