โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 มี.ค. 2561

   จำนวนนักเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1/1 11 11 22
อนุบาล1/2 10 13 23
อนุบาล2/1 11 17 28
อนุบาล2/2 15 14 29
 พิเศษ 1 13 - 13
พิเศษ 2 12 5 17
ป. 1/1 22 14 36
ป. 1/2 22 13 35
ป. 2/1 22 16 38
ป. 2/2 21 17 38
ป. 3/1 19 18 37
ป. 3/2 22 17 39
ป. 4/1 19 18 37
ป. 4/2 20 15 35
ป. 5/1 14 16 30
ป. 5/2 13 16 29
ป. 6/1 21 24 45
ป. 6/2 24 20 44
ม. 1/1 25 15 40
ม. 1/2 24 16 40
ม. 2/1 20 16 36
ม. 2/2 19 18 37
ม. 3/1 22 11 33
ม.3/2 19 15 34

 รวมทั้งหมด                      440        355        795