โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

อบรมยุทศาสตร์พัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่21

วันที่ 15 ม.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 563
ในวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะครูในเขตบางนา ทั้ง7 โรงเรียนได้เข้ารับการอบรมที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง